Situacije u kojima imate pravo na naknadu štete

Čekić presuda

Ukoliko ste materijalno ili nematerijalno oštećeni na javnom mestu, u saobraćaju, tokom rada ili slično, prema Zakonu o obligacionim odnosima imate pravo na naknadu štete. S obzirom na činjenicu da se ovakve povrede dešavaju veoma često, skoro svakodnevno ćete moći da čujete kako je na sudu bio vođen slučaj u vezi sa naplatom štete.

Pri situacijama u kojima dođe do šete, mora se obratiti pravnicima jer je svaka od njih veoma različita te se bez njih ne može rasuditi pravilno. Zato obavezno kontaktirajte neku od boljih advokatksih firmi, kako bi vam oni pružili stručnu pravnu pomoć.

Ukoliko želite da znate šta je to tačno naknada štete i kada imate pravo na nju, pročitajte u nastavku našeg teksta.

#1 Šta može prouzrokovati štetu i koje vrste iste postoje?

Šteta može biti prouzrokovana raznim vrstama događaja koji mogu biti predviđeni i nepredviđeni. U većini ovih slučajeva naknada štete je neophodna.

Samo neki od njih su: ujed psa lutalice, pad s drveta, saobraćajna nesreća, oštećivanje nečijeg dvorišta i čupanje zaštićenih biljaka, pad usled nebezbednog šahta (bez poklopca), sapletanje i povreda na popucalom trotoaru i slično.

Dakle, vidimo da svaka situacija koja je nepredvidiva a usled koje dolazi do određenog nivoa povrede kod nekog lica spada u štetu. Šteta može da bude materijalna i/ili nematerijalna.

Ono što predstavlja materijalnu štetu jeste imovinska šteta ili, bolje objašnjeno – obična šteta koja za posledicu ima oštećenje nečije imovine ili njeno umanjenje. Takođe, može se gledati i prema gubitku zarade.

Nematerijalna šteta predstavlja nanošenje bola ili pretnju (nanošenje straha) nekom licu,. Tako se ovaj vid štete procenjuje za svaki nanet fizički bol, mentalnu bol usled smanjenja životne aktivnosti, kao i povrede ugleda, časti, smrti bliskog bića, ali i za pretrpljeni strah.

#2 Pravila o vremenskom roku za potraživanje štete i uslovima odgovornosti

Od dana kada je oštećeni saznao za štetu računaju se tri godine. Za to vreme on može prijaviti ovu štetu, te potraživati naknadu za dešavanje iste. Takođe treba da znate da će potraživanje naknade zastareti pet godina nakom što se šteta dogodila.

Da bi odgovornost za štetu bila prihvaćena, mora da postoji štetni događaj koji je urađen licu koje tvrdi da je na neki način oštećeno. Pored toga mora biti poznat nastanak te štete koja je prouzrokovana radnjom osobe koja je naštetila.

Šteta se ne može utvrditi ako ne postoji uzročno-posledična veza između te štete koja se desila na osnovu određene štetne radnje i posledice, koja je usledila nakon tog dešavanja. Sve ovo mora biti dokazano od strane lica koje tvrdi da je oštećeno.

U skladu sa počinjenom štetom i jačinom problema do kog je ona dovela preračunaće se i visina naknade za nju, jer je potrebno da se namire gubici oštećenog lica.

#3 Nepredviđene okolnosti i pravila o naknadi štete

Ukoliko dođe do pričinjavanja štete usled nepredviđenih okolnosti, odgovornost za ovakvu vrstu iste će u najvećem broju slučajeva snositi grad ili opština gde se ta šteta dogodila. U ovom pravnom postupku će lica koja su oštećena moći da ostvare pravo na onoliku novčanu nadoknadu koliko se odredi.

Pre svega je potrebno odrediti veličinu i ozbiljnost štete, pod kojim je uslovima nastala i način na koji se desila. Visina naknade za štetu određuje se prema svim malopre navedenim parametrima, ali računajući i pretrpljen strah i bol.

#4 Saobraćajna nezgoda i naknada štete usled iste

U saobraćajnim nezgodama mora učestvovati barem jedno lice koje upravlja bilo kojim tipom vozila. Treba imati u vidu da saobraćajne nesreće mogu imati tri ishoda: lakši, teži i smrtni ishod. Osnov za potraživanje naknade za materijalnu štetu može da postoji nakon utvrđivanja da je nesreća izazvala povredu ili smrt nekog od lica u saboraćaju.

Takođe, pored oštećenih lica, naknadu štete ima pravo da potražuje i onaj koji je štetu načinio. To je dozvoljeno usled postojanja osiguranja od nezgoda za vozače i putnike.

Saobraćajna nezgoda

#5 Pravo na rad i potražnja naknadne štete za remećenje istog

Radno pravo spada u ona Ustavno zagarantovana elementarna ljudska prava. Ono što treba da znate jeste to da se tokom obavljanja posla na nekom radnom mestu može desiti dve vrste povreda tokom rada:

  • Povrede na radu i povrede u vezi sa radom – kada je lice fizički povređeno,
  • Povrede prava zaposlenog koje se mogu desiti na radu ili u vezi sa radom – prava zaposlenog lica koja bivaju uskraćivana od strane poslodavca;

Dakle, ukolio poslodavac traži od vas da obavljate nešto što ne spada pod ugovorne obaveze radnika kao što su nošenje radne uniforme, dostava završenih konkretnih dnevnih zadataka i slično, možete razgovarati sa svojim advokatom o pravima naknade.

Ovo je bilo naše objašnjenje vezano za naknadu štete i primeri u kojima imate pravo da je potražujete. Nadamo se da vam se tekst svideo i da vam je bio dovoljno informativan, te da ste iz njega mogli da saznate nešto novo.

Scroll to Top